fredag 31 december 2010

Tack för 2010, Gott Nytt Samordningsår 2011!

Nu på årets sista dag är det på sin plats att blicka bakåt och reflektera över tillståndet för finansiell samordning och samordningsförbundens utveckling. Sedan lagens tillkomst (2003:1210) som gör det möjligt att bilda samordningsförbund har antalet samordningsförbund stadigt ökat. Därmed har förutsättningarna att effektivt och enkelt organisera tjänster för medborgare med sammansatta behov blivit tydligare. Det finns idag 90 samordningsförbund som geografiskt täcker 200 kommuner. Det är en, på väldigt kort tid, otrolig ökning av intresset för finansiell samordning och en stark legitimering av själva idén att det behövs en struktur som arbetar fram lokalt anpassade insatser och lyfter upp helhetsperspektivet. Det är på sin tid att kalla det för det det är: en gräsrotsrörelse som växer underifrån i välfärdssystemet. Politiker från de flesta partier och tjänstemän, chefer och professionella, ser behovet. De förstår hur individen tvingas ta eget ansvar för att samordna sina behov och misslyckas. Denna rörelse präglas av lokala företrädare från fyra myndighetssfärer som bevittnar problemen och identifierar en väg till bättre lösningar för landets medborgare, särskilt de som är mest utsatta för bristerna i dagens organisering av välfärdstjänster. Och fler förbund är på gång. Efterfrågan ökar alltså underifrån och det stadigt, betryggande.

Stödet från centralt håll har under året ökat; nominellt får samordningsförbunden 260 miljoner kr av staten för 2011 vilket är en ökning med 10 miljoner kr. Procentuellt tar finansiell samordning allt större plats bland andra insatser som får del av statens samverkansmedel. Finansiell samordning tar 43 % av samverkansmedlen. För 2009 hade finansiell samordning 22 %. Men under samma period har taket för samverkansmedlen minskat från drygt en miljard kr till drygt 600 miljoner kr. Det är inte alldeles lätt att förstå hur regeringen resonerar men kontentan är ändå att förbunden får ökade medel totalt sett. Även om finansiell samordning har kommit en bra bit på väg återstår några grundläggande frågor att lösa:
  • En långsiktig planering behövs för samordningsförbunden, precis som för alla andra offentliga organ. Att sent på året veta hur mycket medel samordningsförbunden har till sitt förfogande för nästkommande år är en allvarlig brist som hämmar det lokala arbetet och skapar osäkerhet i beslutsprocessen
  • Att knyta statens finansiering av förbunden till utvecklingen av sjukpenninganslaget i konkurrens med  projektverksamheter är svår att förstå. Tänk om kommunerna gjorde på samma sätt, och knöt sin finansiering till utvecklingen av försörjningsstöd? En egen anslagspost i statsbudgeten är ett alternativ för att lösa frågan
  • En strategi för att nå de sista 80-talet kommuner behövs. Ska inte hela landets medborgare ha tillgång till samordnade tjänster genom en och samma struktur?
En annan positiv utveckling under 2010 är utvecklingen av det Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Givetvis fortfarande i inledningen av sin utveckling men det har redan 52 förbund som medlemmar och aktivt bedriver utvecklingarbete i en mängd frågor och gör sig till känna på nationell nivå.

Mot bakgrund av utvecklingen under 2010 kan 2011 bara bli bättre! Vi vet att antalet kommuner i förbund fortsätter att öka och det är bra. De förbund som redan har varit igång blir alltmer professionella, både utifrån sitt eget lärande men också utifrån den utveckling som sker gemensamt med andra förbund. NNS blir mer och mer av en arena där gemensamma problem hittar en fruktbar jordmån för lösningar. Lokala och regionala nätverk stärks också alltmer. Gräsrotsrörelsen växer till sig, det är säkert.

På regerings- och riksdagsnivå ska det bli intressant att följa den motion som några har skrivit om finansiell samordning. Valet kom givetvis lite olägligt för att kanske kunna ta itu med flera av de strukturella frågorna men en ny mandatperiod innebär också en nystart. För oss lokalt och regionalt är det mycket som ger tillförsikt inför 2011. En utvidgningsprocess med nya kommuner i Västmanland i samordningsförbund ger nya möjligheter för många behövande i regionen. Det kommer helt klart att öppna nya utvecklingsmöjligheter.

En sista omnämnande behöver göras. Flera styrelser byts nu i förbunden vid årsskiftet, så också detta förbunds styrelse. Jag vill rikta ett särskilt varmt tack för alla som har varit med under den gångna mandatperioden. En period av stark utveckling och nytänkande är till ända, en ny period startar upp. Och med det vill jag hälsa alla nya ledamöter välkomna till ett av landets mest spännande politiska uppdrag. Gott Nytt Samordningsår önskar jag alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar