fredag 28 oktober 2011

Integrerad samverkan (2)

Här är en bild som jag har använt på sistone för att illustrera "integrerad samverkan". Den kom ursprungligen från Christian Ståhl och jag hoppas att det är OK att jag förmedlar den vidare och möjligtvis utvecklar den vidare, i alla fall med mina ord.


Bilden behandlar hur vi på olika sätt kan förhålla oss till samverkan, både personligen, i våra arbetslag, organisationsmässigt och i samhället i stort. Pilen visar på riktningen, den önskvärda utvecklingen.

Första bilden kan handla om hur samverkan behandlas som något apart från den ordinarie verksamheten. Det är något man inte har grepp om, det kanske finns t.ex. ett projekt därute som man har dålig koll på. Det kan handla om ett förhållningssätt, ex att "samverkan är inte något jag behöver vara engagerad i, jag har ju mina uppdrag och det är dem som jag blir belönade utav, inte samverkan". I samordningsförbunden kan det handla om ett perspektiv som säger att det arbete är perifert, i marginalen och att medlen i den finansiella samordningen är något tillspetsad "grädde på moset", eller samordningsförbunden får ta det "som blir över". I förhållande till projekt och insatser kan det handla om kortsiktiga, nästan godtyckliga insatser, för att hantera den komplexitet som en mer utvecklad samordning kan hantera. Två-åriga projekt för att hantera neuropsykiatriska funktionshinder i samhället? Känner ni igen det?

Den andra bilden kan handla om "samverkan på fredag" syndromet. Den jobbiga arbetsuppgiften som kräver ett annat arbetssätt gör man sist i veckan, när alla har gått hem och alla är trötta. Det kan vara att det är en person i arbetslaget som vet hur man ska jobba med de svåraste fallen eller att det är bara ett fåtal som remitterar till samverkansinsatser. Det kan också reflektera en obalans i vem som är engagerad för samverkan (när det behövs). Vem är det som drar? Projektmässigt kan det handla om projekt som försöker hantera en delprocess i en större process, eller som samlar vissa av parterna eller kompetenserna men inte de som behövs.

Den tredje bilden är en bild som beskriver "integrerad samverkan". Här är myndigheterna integrerade med varandra när de behöver det. Förhållningssättet präglas av jämnt fördelat engagemang från alla delar i en organisation och detta syns hos varandra. I integrerad samverkan finns långsiktiga insatser, nej, verksamhet som myndigheterna driver tillsammans där individens behov står i centrum. I detta nav samlar sig myndigheterna för att erbjuda en effektiv service för individer som behöver det. Här tänker man förebyggande och utifrån både ett helhets- och ett samhällsperspektiv. I samordningsförbundet kan du exempelvis inte se vilka myndigheter beslutsfattarna tillhör utan alla är engagerade för att stödja den samverkan myndigheterna vill bygga upp långsiktigt. I den sista bilden är gränserna mer uppluckrade, inte diffusa men mer som cellmembraner än som murar. De kan släppa igenom viktiga saker och gör det. Myndigheterna är också välinformerade och kontinuerligt uppdaterade om varandras verksamhet och resurser. Myndigheterna betonar avslutningsvis medberoendet dememellan och agerar gemensamt i den ytan som de behöver vara samorganiserade i.

Glöm inte pilen under ringarna. Den beskriver en riktning, att det är mot integrerad samverkan vi närmar oss. Ingvar Nilsson, nationalekonomen, sa häromdagen att icke-integrerade samverkansinsatser är inte lönsamma på längre sikt. Vidare menar payoff att alla insatser poolar resurser från ordinarie verksamhet. Insatser är per definition redan integrerade med omgivningen. Det går inte att se insatser eller samverkan som något som är dekontextualiserad, apart eller marginaliserad. Riktningen är viktig. Den visar att med momentum (rörelseenergi som byggs på efterhand) går det att röra sig mot mer integrerad samverkan. Från det ytliga och kortsiktiga till det mer förankrade och långsiktiga, med små och säkra steg. Samordningsförbunden representerar för mig ett konkret bevis på ett steg mot integrerad samverkan. Det är en struktur som håller, nu fast förankrat i systemet.

Jag tror att tolkningen av bilden kan utvecklas vidare i takt med att vi lär oss mer om samverkan och hur vi lyckas med integreríngen av den. Ni får gärna tycka till och lägga till!

onsdag 19 oktober 2011

Integrerad samverkan (1)

Jag ber om ursäkt för minskad tid här på bloggen. Om jag är snäll säger jag att jag har gått och laddat. Det handlar om att reflektera, grunna på egna tankar om vad jag vill få ut här på bloggen den närmaste tiden. Om jag istället är realistisk kan jag ärligt säga att jag har varit överlusat med arbete med långa arbetsdagar sedan augusti. Tiden rusar då lätt förbi. Men det var då det...

Nu börjar jag en serie kring det framväxande begreppet "integrerad samverkan". Jag vill med denna serie utforska olika aspekter av detta begrepp från olika perspektiv och utgångspunkter. Jag tror att begreppet är behövligt, ja nödvändigt för att nå en djupare förståelse om vad samordningsarbete kan leda till. Vi, engagerade för bättre samordnade insatser i samhället, behöver ha något som visar på skillnader i hur samverkan utvecklas i stort och, framförallt, hur det utvecklas lokalt. Och det ju där samverkan finns. På riktigt. Här och nu. Lokalt, i enskilda möten, i samtalen mellan professionella och medborgare. Och mellan dem som bestämmer. Jag landar mer och mer i att vi måste granska vårt sätt att beskriva samverkan. Det finns alltid detaljer i samarbetet mellan individer, sociala och lokala sammanhang som förutsätter att den samverkan som växer fram, utvecklas. Samverkan kan aldrig skiljas från de omständigheter som skapar och upprätthåller den. Det där lät bra. Samverkan kan aldrig skiljas från de omständigheter som skapar och upprätthåller den. Den är i grunden redan integrerad med all verksamhet men i särintressernas logik är den en främmande fågel.

I måndags hade jag en av årets allra bästa arbetsdagar. Då genomfördes en förutsättningslös dag om denna röda tråd - integrerad samverkan. Vi, kunniga och entusiastiska representanter från nio myndigheter pratade om det som något abstrakt, vi granskade bilder av den, vi inspirerades av metaforer och berättelser om den, vi tog ner det till något konkret, något som händer här och nu, och vi utforskade en önskad riktning för vårt gemensamma arbete. Och det var fantastiskt. Det gick att ta på.

Så som min första inspel på denna serie vill jag bjuda in till deltagarnas intryck och svar på frågan - integrerad samverkan, vad är det och är det användbart?

- Integrerad samverkan är för mig att utan gränser kunna se individens/verksamhetens behov, jag tror det. Det kan användas på många områden
- Integrerad samverkan: att se varandra som resurser med gemensamt mål. Samverkan är mycket viktigt & användbart...
- För mig är integrerad samverkan att inte enbart prata samverkan att även "göra" samverkan genom att träffas, utbildas och praktiseras tillsammans. Jag tror det är mycket användbart
- Att det fungerar utan svårigheter när det gäller sekretess m.m. Att det ska användas utan att resurser och pengar kommer utifrån utan finns i alla de olika verksamheter
- Samverkan som en naturlig del av organisationer. Klienten i fokus. Långsiktighet. Är det användbart? Mycket!
- Individers behov i centrum. Ok att utgå från sin organisation men ha lyft blick och se alla parters kompetenser som resurser. Det är avgörande för samhällets offentliga sektor ska vara till nytta för sin befolkning
- Integrerad samverkan - viktigt och nödvändigt och ska finnas permanent, vara inarbetad och en självklarhet. Möjliggöra tydlig väg till samverkan som gagnar individen. De aktörer som finns runt individen skall vara med
- Samverkan är mycket enklare och naturligt, om önskningar och direktiv som kommer "uppifrån" som en uttalad önskning från alla samverkanspartners
- För mig har vi integrerad samverkan när regler inte stoppar en persons möjlighet till förändring. Som många kloka personer sa idag - samverkan behöver fungera även preventivt, inte bara när många insatser redan gått åt skogen
- För mig att det finns som en strukturerad självklar del i arbetet. Användbart? Om det sker på lika villkor med respekt för vars och ens möjligheter och begränsningar och i positiv anda
- En form av väl inarbetad samarbete, där alla gör vad de kan  utifrån sin egen kompetens, med individen i centrum. Mycket användbart då det i de flesta fall gynnar individerna
- Samverkan finns och det behövs. Det kan bara bli bättre. Skynda långsamt. Det är inte enbart användbart, det är nödvändigt i framtiden att samordna resurser
- Där organisationer samverkar kring individer med behov
- En vardag där samverkan är naturlig...en del av vårt arbetssätt, självklart. Användbart? Absolut, en fortsatt process
- Viktigt. Bra att hitta naturliga former för samverkan, inte bara projekt
- Integrerad samverkan nås när kontaktvägarna är korta och när man har förtroende för varandras kompetens samt samma mål. Det är mycket användbart!
- Samverkan är nödvändig för att insatser ska samordnas och kunna vara individen till nytta. Det för också samhällsutvecklingen framåt.
- Integrerad samverkan, att starta samverkan mycket tidigare i ärenden
- Integrerad samverkan är när jag vet vart jag kan ringa/kontakta och ställa frågan om ett möte för att lösa en fråga gemensamt. Absolut användbart!
- Integrerad samverkan - vi har respekt  för varandras regelverk och varandras kompetenser. Vi stöttar varandra i våra professioner och tar hjälp av varandra när vi kört fast - helt förutsättningslöst. Vi diskuterar idéer i beredningsgrupper och lyfter svåra frågor. Ett gemensamt synsätt om våra klienters förmågor.
- Svårt begrepp att förhålla sig till. På gräsrotsnivå handlar det om att hitta personer att vända sig till för att kunna samverka. Relationer blir viktiga! Behöver utvecklas vidare för att bli användbart!
- Flera kompetenser i samma rum. Ja!! Bygg hängrännor mellan verksamheter!

WOW x 20200509!!!!